Trình tự lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội | TTVH Online

Lấy phiếu tín nhiệm, kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội bầu, Quốc hội phê chuẩn